Ewaluacja

Ewaluacja jest to ocena wartości interwencji publicznej dokonanej przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Badanie ewaluacyjne to przedsięwzięcie mające na celu obiektywną ocenę konkretnego projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów.

Ewaluacja jest kluczowym narzędziem w analizie i ocenie trafności kierunków interwencji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także w ocenie skuteczności i efektywności podejmowanych działań w tym obszarze.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu instytucji rynku pracy oraz jednostek samorządowych i ośrodków akademickich, które swoją działalność wiążą także z Unią Europejską i jej funduszami, Global Erisson Consulting Sp. z o.o. opracowała szereg rozwiązań dedykowanych dla badań ewaluacyjnych.

Wykonujemy następujące rodzaje badań ewaluacyjnych:

  • strategiczne (ich celem jest ocena i analiza w odniesieniu do przyjętych założeń, priorytetów),
  • operacyjne (mają za zadanie wspieranie procesu monitorowania i zarządzania),
  • ex ante (przed rozpoczęciem realizacji),
  • bieżące (w trakcie realizacji),
  • ex post (po zakończeniu realizacji).